Wyznaczanie składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi za pomocą
cewek Helmholtza.


Tomasz Smołka, Mateusz Więckowski-Gawron - klasa 2d, rok szkolny 2009/2010, IX Dni Fizyki
edycja korekcyjna - Jacek Gołda - kl. 3d - 2013.

1. Zagadnienia niezbędne do wykonania doświadczenia.


Przed przystąpieniem do części doświadczalnej, konieczne będzie zapoznanie się z wymienionymi pojęciami:
-Ziemskie pole magnetyczne
-Cewki Helmholtza
-Prawo Biota-Savarta
Następnie przejdziemy do doświadczenia, by ostatecznie podsumować otrzymane wyniki.

2. Pole magnetyczne ZiemiZiemskie pole magnetyczne - pole magnetyczne występujące naturalnie wokół Ziemi. Odpowiada ono w przybliżeniu polu dipola magnetycznego z południowym biegunem magnetycznym w pobliżu geograficznego bieguna północnego i z północnym biegunem magnetycznym w pobliżu bieguna południowego.3. Zmiany pola magnetycznego Ziemi


Miejsca przecięcia osi symetrii ziemskiego pola magnetycznego z powierzchnię Ziemi nazywa się biegunami geomagnetycznymi. Bieguny cały czas przesuwają się po powierzchni Ziemi z prędkością około 15 km na rok zataczając kręgi. Występują lokalne anomalie, które zmieniają się na przestrzeni lat. Oto mapki przedstawiające krążenie biegunów magnetycznych Ziemi:
Ziemia przypomina wielki magnes. Dowodem na to jest poniższa grafika, przedstawiająca przybliżony obraz linii ziemskiego pola magnetycznego.

4. Wpływ pogody kosmicznej na funkcjonowanie ZiemiZmienne pole magnetyczne, zmienia wartość pola magnetycznego o 1% jego wartości, czasami zmiana ta dochodzi do 5%. Główną przyczyną zmian są zjawiska zachodzące wokół Ziemi, takie jak deformacja pola magnetycznego wywoływana przez wiatr słoneczny, zmiany w jonosferze ziemskiej-powodujące zorze polarne. Jako ciekawostkę można traktować fakt, że linie lotnicze regularnie zmieniają cały personel lotniczy samolotów, które kursują w strefach podbiegunowych. Właśnie w okolicach biegunów do Ziemi dociera najwięcej szkodliwego dla zdrowia promieniowania.5. Omówienie układu Cewek Helmholtza, użytych w doświadczeniu.Cewki Helmholtza

- układ składa się z dwóch identycznych równoległych cewek, połączonych szeregowo. W każdej z tych cewek prąd płynie w tym samym kierunku. Cewki te znajdują się w odległości równej promieniowi każdej z nich.

6. Prawo Biota-SavartaW celu wyprowadzenia zależności występujących w układzie konieczne będzie zapoznanie się z prawem Biota-Savarta. Prawo Biota-Savarta pozwala znaleźć rozkład pola magnetycznego wytwarzanego przez dowolny układ przewodników z prądem.

7. Wyprowadzenie zależności na wartość indukcji magnetycznej cewekPoczątkowo rozważmy wartość indukcji magnetycznej wytwarzanej przez pojedynczy zwój na jego osi symetrii.


Zależność wartości indukcji magnetycznej na osi symetrii od pojedynczego zwoju:Pole magnetyczne wytwarzane przez cewki:Na podstawie budowy naszego układu, możemy podstawić x:=r/2. Zatem ostateczna forma wzoru na indukcję pola magnetycznego w środku cewek to:8. Dlaczego wykorzystaliśmy cewki Helmholtza?Pole magnetyczne wewnątrz cewek z bardzo dobrym przybliżeniem można uznać za stałe9. Budowa układu doświadczalnego
-bateria zasilająca
-igła magnetyczna
-cewki Helmholtza o promieniu 15 cm i o 50 zwojach
-potencjometr (do pomiaru przepływajacego prądu)

10. Wykonywanie pomiaruSkładowa pozioma pola magnetycznego Ziemi jest związana z polem wytwarzanym przez cewki zależnością:

Bc=Bzx tg(alfa)


gdzie Bc - indukcja cewki wyznaczona w punkcie 7; Bzx - składowa pozioma pola magnetycznego Ziemii, alfa - kąt odchylenia igły.
Bzx jest stałą - współczynnikiem kierunkowym prostej. Równanie jest liniowe względem Bc i tg(alfa ).
Za pomoca programu obliczeniowego Excel dopasowujemy prosta i odczytujemy wartość współczynnika kierunkowego.

Ilość zwojów - 50
Promień cewki - 15 cm11. Wyniki badań

Równanie kierunkowe prostej:
y=45.9E-06x - 1.83E-05

Stąd wynika, że wartość Bzx jest równa:
45.9 [ mikroT ]Mierzona wartość pola magnetycznego Ziemi waha się od 30 mikroT w okolicach równika do 60 mikroT na biegunach.

12. Czynniki wpływające na niepewność pomiaru:-Obecność metalowych konstrukcji, które oddziałują z polem magnetycznym Ziemi i cewek diametralnie zmieniając mierzone wartości.


-Obecność urządzeń elektronicznych wytwarzających własne pole magnetyczne. 


-Tarcie igły kompasu o stojak 


-Wahania względnej przenikalności magnetycznej materiału w zależności od czynników systematycznych( zawartość pary wodnej w powietrzu, temperatura etc.)