Przedmiotowy system oceniania z fizyki

1. PSO z fizyki reguluje zasady oceniania osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności i w zakresie zdobytej wiedzy. Ocenie podlega stopień przyswojenia przez ucznia podstawowych pojęć, wzorów fizycznych, treści praw i zasad fizycznych oraz umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.

2. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

 1. Sprawdziany pisemne i kartkówki - oceniane w stopniach lub punktowo . W przypadku oceny punktowej punkty przeliczane są na stopnie wg następującego klucza:
 2. Wypowiedź ustna
 3. Prace domowe oceniane na bieżąco w stopniach lub punktowo. Punkty są przeliczane na stopnie wg klucza takiego samego, jak w przypadku prac pisemnych.
 4. Efektywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 5. Prace nadobowiązkowe (np. prace na konkursy , referaty, prezentacje)
 6. Aktywność na zajęciach

3. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, prace nadobowiązkowe oraz aktywność na zajęciach oceniane są zgodnie z zapisami w WSO Ocenę celującą lub bardzo dobrą uczeń może otrzymać za samodzielne opracowanie problemu wymagającego znajomości zagadnień spoza programu szkolnego.

4. Ocena semestralna jest średnią ważoną, przy czym wartość wagowa ocen bieżących jest następująca:

 1. sprawdziany pisemne - wartość wagowa 3
 2. kartkówki - wartość wagowa 2
 3. wypowiedź ustna - wartość wagowa 2
 4. prace domowe - wartość wagowa 1
 5. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - wartość wagowa 3
 6. prace nadobowiązkowe - wartość wagowa 2
 7. aktywność na zajęciach - wartość wagowa 1