Zadanie. Opory w trójkącie

Na rysunku przedstawiono schemat obwodu składające się z 3 oporników RA, RB, RC o nieznanych oporach.W celu wyznaczenia wartości oporów poszczególnych oporników dokonano pomiaru oporu między punktami A, B i C.

Zmierzone wartości wyniosły:

RAB= ohm
RBC= ohm
RCA= ohm

Na podstawie tych danych wyznacz opory RA, RB, RC a następnie sprawdź swój wynik.
Wynik zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku

RA= ohm
RB= ohm
RC= ohm

K a l k u l a t o r    o p o r ó w


Podaj wartości oporów RAB, RBC, RCA

RAB= ohm
RBC= ohm
RCA= ohm