1. Jeżeli odległość elektronu od jądra w atomie wodoru wzrosła o 11R, gdzie R jest promieniem pierwszej orbity, to elektron przeskoczył z orbity:
a. 1 na 2
b. 4 na 5
c. 1 na 11
d. 5 na 6
e. taka sytuacja nie jest możliwa

2. Jak zmieni się prędkość kątowa elektronu w atomie wodoru po przejściu elektronu z pierwszej orbity na drugą?
a.zmaleje 8 razy
b. wzroścnie 8 razy
c. zmaleje 4 razy
d. wzrośnie 4 razy
e. wzrośnie 2 razy

3. Stosunek energii potrzebnej do przeniesienia elektronu w atomie wodoru z drugiej orbity na trzecią do minimalnej energii potrzebnej do przeniesienia elektronu z drugiej na poza atom wynosi:
a. 5:9
b. 9:5
c. 9:4
d. 1:4
e. 36:5

4. Jaką w przybliżeniu energię ma foton emitowany przez atom wodoru przy przejściu elektronu z poziomu trzeciego na pierwszy?
a. 12.1 eV
b. 10.2 eV
c. 3.4 eV
d. 1.9 eV
e. 1.5 eV

5. Wysłane promieniowanie (zad. 4) ma długość fali równą około:
a. 825 nm
b. 651 nm
c. 364 nm
d. 121 nm
e. 102 nm

6. Górna granica fali emitowanej przez wodór w serii Lymana wynosi około 3.3e15Hz. Jaka jest w przybliżeniu granica częstotliwośći fal emitowanych przez wodór w serii Balmera?
a. 13.2e15 Hz
b. 6.6e15 Hz
c. 3.3e15 Hz
d. 1.65e15 Hz
e. 8.25e14 Hz

7. Widmo słoneczne jest widmem :
a. ciągłym
b. emisyjnym liniowym
c. absorpcyjnym
d. w dzień emisyjnym, nocą absorpcyjnym
e. w dzień absorpcyjnym, nocą emisyjnym

8. Masa cząstki X jest 2 razy większa od masy cząstki Y. Jeżeli cząstka X porusza się 2 razy szybciej niż cząstka Y to między długościami lambdax i lambday fal materii związanych z tymi cząstkami zachodzi związek:
a. lambdax=lambday
b. lambdax=2lambday
c. 2lambdax=lambday
d. lambda x=4lambday
e. 4lambdax=lambday

9. Cząstki X i Y przyspieszono napięciem U. Jeżeli cząstka X ma 2 razy większy ładunek i 2 razy większą masę niż Y, to między długościami lambdax i lambday fal de Broglie'a tych cząstek zachodzi wiązek:
a. 4 lambdax=lambday
b. lambdax=4lambday
c. 2 lambdax=lambday
d. lambdax=2lambday
e. pierwiastek(2)Lambdax=lambday
10. Krótkofalowa granica serii Lymana wynosi 91nm, a dla serii Balmera jest równa
a. 364 nm
b. 182 nm
c. 91 nm
d. 45.5 nm
e. 22.7 nm


Wprowadź odpowiedzi aby sprawdzić swój wynik


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.